PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS QUYẾT THẮNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai14:26:43 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai14:25:40 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai14:24:18 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai14:22:21 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai14:18:55 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai14:17:04 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
7Khách vãng lai14:10:54 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7164
8Khách vãng lai14:01:58 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7132
9Khách vãng lai13:46:10 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8564
10Khách vãng lai13:43:29 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7108
11Khách vãng lai13:35:56 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai13:22:54 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6989
13Khách vãng lai13:16:52 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai12:43:01 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8611
15Khách vãng lai12:38:53 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8507
16Khách vãng lai12:33:03 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7109
17Khách vãng lai12:32:19 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=539
18Khách vãng lai12:11:06 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
19Khách vãng lai12:11:02 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=534
20Khách vãng lai12:04:01 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
21Khách vãng lai11:49:59 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7104
22Khách vãng lai11:49:18 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8472
23Khách vãng lai11:29:41 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6457
24Khách vãng lai11:19:24 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK9-00075
25Khách vãng lai11:18:19 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
26Khách vãng lai11:16:26 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
27Khách vãng lai11:09:18 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6995
28Khách vãng lai11:06:04 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
29Khách vãng lai11:02:05 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai10:55:07 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
31Khách vãng lai10:51:20 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
32Khách vãng lai10:29:15 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6942
33Khách vãng lai10:25:24 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
34Khách vãng lai10:20:20 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
35Khách vãng lai10:10:08 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
36Khách vãng lai10:05:00 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
37Khách vãng lai09:43:21 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7193
38Khách vãng lai09:35:04 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Khách vãng lai09:34:20 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7163
40Khách vãng lai09:26:46 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7165
41Khách vãng lai09:21:47 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai09:21:35 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai09:15:44 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
44Khách vãng lai08:58:42 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7104
45Khách vãng lai08:55:18 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai08:55:05 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
47Khách vãng lai08:55:00 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
48admin08:40:24 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
49admin08:40:10 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50admin08:40:09 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51admin08:40:05 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
52Khách vãng lai08:39:58 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
53admin08:39:55 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/nhap_nhan_xet_ht.aspx
54admin08:39:46 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/nhap_nhan_xet_ht.aspx
55admin08:39:33 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_danh_gia.aspx
56admin08:39:23 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
57Khách vãng lai08:39:17 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai08:38:51 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Lưu Thị Dịu08:18:25 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
60Khách vãng lai08:18:08 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
61Khách vãng lai08:17:58 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
62Khách vãng lai08:17:18 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=554
63Khách vãng lai08:17:07 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
64Khách vãng lai08:17:00 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
65Khách vãng lai08:16:52 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
66Khách vãng lai08:00:08 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
67Khách vãng lai08:00:00 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
68Khách vãng lai07:56:38 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
69Khách vãng lai07:42:34 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8447
70Khách vãng lai07:39:03 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7177
71Khách vãng lai07:32:25 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8438
72Khách vãng lai07:32:20 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
73Khách vãng lai07:26:43 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=554
74Khách vãng lai07:25:06 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=554
75Khách vãng lai07:24:08 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8451
76Khách vãng lai07:17:42 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
77Khách vãng lai06:38:15 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8433
78Khách vãng lai06:27:35 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8504
79Khách vãng lai06:10:31 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8560
80Khách vãng lai06:10:28 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_phong_vat_li.aspx
81Khách vãng lai06:07:48 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7103
82Khách vãng lai06:07:05 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7177
83Khách vãng lai05:46:35 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7190
84Khách vãng lai05:10:25 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
85Khách vãng lai04:56:30 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7044
86Khách vãng lai04:50:45 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
87Khách vãng lai04:49:47 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
88Khách vãng lai04:39:17 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6943
89Khách vãng lai04:30:39 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
90Khách vãng lai04:19:40 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
91Khách vãng lai04:18:59 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
92Khách vãng lai04:01:46 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
93Khách vãng lai03:55:07 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=550
94Khách vãng lai03:20:33 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7083
95Khách vãng lai03:19:39 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TBGD-00017
96Khách vãng lai03:15:01 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
97Khách vãng lai03:12:37 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
98Khách vãng lai03:08:40 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
99Khách vãng lai03:08:02 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
100Khách vãng lai02:53:30 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
101Khách vãng lai02:43:15 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8564
102Khách vãng lai02:40:22 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
103Khách vãng lai02:19:57 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7174
104Khách vãng lai02:09:58 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
105Khách vãng lai02:06:51 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
106Khách vãng lai02:02:06 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
107Khách vãng lai01:59:45 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
108Khách vãng lai00:26:41 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7164
109Khách vãng lai00:22:30 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
21 11 2018