PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS QUYẾT THẮNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai15:07:07 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai15:05:14 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai14:58:39 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7196
4Khách vãng lai14:51:05 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7112
5Khách vãng lai14:35:21 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai14:33:47 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
7Khách vãng lai13:55:45 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
8Khách vãng lai13:49:36 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8475
9Khách vãng lai13:23:49 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8651
10Khách vãng lai13:14:55 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=501
11Khách vãng lai13:13:00 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
12Khách vãng lai12:56:27 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7192
13Khách vãng lai12:43:07 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai12:15:37 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai12:10:20 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
16Khách vãng lai11:14:42 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7052
17Khách vãng lai11:00:40 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7048
18Khách vãng lai10:57:03 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai10:42:44 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=519
20Khách vãng lai10:42:25 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00105
21Khách vãng lai10:27:10 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
22Khách vãng lai10:13:02 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23admin10:10:13 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/upload_van_ban.aspx
24Khách vãng lai10:10:07 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
25Khách vãng lai10:10:01 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
26Khách vãng lai10:02:28 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai09:39:24 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK9-00062
28Khách vãng lai09:34:19 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai09:31:57 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
30Khách vãng lai09:27:49 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
31Khách vãng lai09:21:56 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8566
32Khách vãng lai09:13:19 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai09:13:13 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
34Khách vãng lai09:10:59 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7106
35Khách vãng lai09:09:59 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7025
36Khách vãng lai09:06:51 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8648
37Khách vãng lai08:54:55 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
38Khách vãng lai08:45:07 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6947
39Khách vãng lai08:44:44 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
40Khách vãng lai08:26:35 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai08:22:10 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
42Khách vãng lai08:22:03 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
43Khách vãng lai08:11:30 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7158
44Khách vãng lai08:06:11 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
45Khách vãng lai07:59:29 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai07:59:23 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
47Khách vãng lai07:59:21 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
48Khách vãng lai07:42:33 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login.aspx
49Khách vãng lai07:41:21 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
50Khách vãng lai07:23:33 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Khách vãng lai07:19:59 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7338
52Khách vãng lai07:19:23 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
53Khách vãng lai07:18:45 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
54Khách vãng lai07:17:42 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
55Khách vãng lai07:13:50 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK6-00193
56Khách vãng lai07:07:11 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
57Khách vãng lai06:55:23 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
58Khách vãng lai06:02:01 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7186
59Khách vãng lai05:24:39 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
60Khách vãng lai05:15:24 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK7-00177
61Khách vãng lai04:54:23 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8508
62Khách vãng lai04:28:32 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8469
63Khách vãng lai04:14:54 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8163
64Khách vãng lai04:03:08 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
65Khách vãng lai03:51:15 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7172
66Khách vãng lai02:58:28 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6473
67Khách vãng lai02:49:43 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7195
68Khách vãng lai02:29:26 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6985
69Khách vãng lai01:57:46 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8507
70Khách vãng lai01:43:43 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7198
71Khách vãng lai01:41:25 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8612
72Khách vãng lai01:18:49 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=532
73Khách vãng lai01:16:11 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7199
74Khách vãng lai00:59:27 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
75Khách vãng lai00:56:36 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
76Khách vãng lai00:45:56 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6946
77Khách vãng lai00:37:45 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
78Khách vãng lai00:33:30 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
79Khách vãng lai00:33:18 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
80Khách vãng lai00:25:22 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
81Khách vãng lai00:16:44 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7196
82Khách vãng lai00:12:37 http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6980
24 1 2019