PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS QUYẾT THẮNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Thu Huyền
   Sinh ngày: 19/08/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đồng Lại 1 - Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Lan Hương
   Sinh ngày: 21/07/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đồng Lại - Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Đức Mạnh
   Sinh ngày: 21/03/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đồng Lại - Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Hải Minh
   Sinh ngày: 17/10/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Quảng Nội - Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Tiến Phong
   Sinh ngày: 15/03/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đồng Lại 1 - Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2017 - 2018
   Bùi Thị Minh Trang
   Sinh ngày: 12/10/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đồng Lại - Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thu Huyền
   Sinh ngày: 19/08/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đồng Lại 1 - Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Lan Hương
   Sinh ngày: 21/07/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đồng Lại - Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Đức Mạnh
   Sinh ngày: 21/03/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đồng Lại - Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Hải Minh
   Sinh ngày: 17/10/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Quảng Nội - Quyết Thắng - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2016 - 2017
12345678910...